Pogrzeby świeckie

człowiek trzymający czerwoną różę

Organizujemy pogrzeby świeckie, będące alternatywą dla pogrzebów wyznaniowych. Są one wybierane przez osoby, które nie życzą sobie oprawy ceremonii realizowanej ściśle z wytycznymi danej religii. Uroczystości tego typu prowadzone są najczęściej przez mistrza ceremonii.

Wyróżnia się pogrzeb świecki:

  • ateistyczny, który odbywa się, gdy osoba zmarła była osobą niewierzącą i nie życzyła sobie żadnych elementów wyznaniowych na swoim pogrzebie,
  • bezwyznaniowy, który przeprowadza się, gdy zmarły był wierzący, ale nie związał się z żadną konkretną religią lub jego bliskim odmówiono przeprowadzenia pogrzebu wyznaniowego,
  • wyznaniowy, zawierający jedynie elementy pogrzebu świeckiego, który przeprowadza się z udziałem zarówno mistrza ceremonii, przygotowującego mowę pożegnalną, jak również duchownego, który odpowiada za obrządki religijne podczas uroczystości.

Każdy etap przebiegu uroczystości jest szczegółowo ustalany wcześniej z rodziną osoby zmarłej.